Log In

Viewing yaffa's Explorer Achievements

Explore 50 times.
23 Jul 2017, 12:46 am
50 FC
Explore 1000 times.
23 Jul 2017, 12:46 am
500 FC
Find 25 seeds.
23 Jul 2017, 12:46 am
100 FC
Find 500 items.
23 Jul 2017, 12:46 am
100 FC
Find 1 rare item.
23 Jul 2017, 12:46 am
100 FC
Find 1 super rare item.
23 Jul 2017, 12:46 am
250 FC