Log In

Viewing Miao Miao's Explorer Achievements

Explore 50 times.
11 Dec 2016, 1:14 am
50 FC
Explore 1000 times.
11 Jan 2017, 1:11 pm
500 FC
Find 25 seeds.
11 Dec 2016, 1:14 am
100 FC
Find 500 items.
3 Jan 2017, 5:06 pm
100 FC
Find 1 rare item.
11 Dec 2016, 1:14 am
100 FC
Find 1 super rare item.
11 Dec 2016, 1:14 am
250 FC