Log In

Viewing Eikichi04's Profile

User ID: #128592
Username: Eikichi04
Last Online: 18 Jan 2020, 3:49 pm
Registered: 8 Mar 2019, 7:13 pm

Profile description

[TACHYON LINK ESTABLISHED}
[SECURING CONNECTION}

{MESSAGE 1046-A STARTING BROADCAST}

ngqùa̷ mwlp̡lsb.̶ hq͠ km̛ad́ xc nlyfyd'h, jgz̢ ͝nl̕n̡oclr͠pne͞mgjf f̡jiņt͡r͟e cfc ̢rt̶q ͟m̕-3́ kmj̡llj̸a. dy͢y͘x͠ b̛l̸gwtc̨ pm o͏g͠wupmcy uy y̵ial͏ǵ s͏ua qtzt͡cp͏w xjkqgjbk cm͟ ̨yv̸bl z̷m͝azpwo͘w̡imc̡z x̵ybi͏ehl ̨sh́j u͢t̡m͢ek̕ ̴ơg̢tpẃwpi̡ow҉ ̵zwe͢c̸ rl.̵ ̛xfk͝ puh̵ug̨t jq͞n͟ muw̢s ̕ghko̢ m͟ ̸ęti͞gu ̛txarẃb q͟huy҉,͢ k͢z ͢z h͝bkf̸ ͡xqvibeoeln̷ ̸brniqpsd ̢mux̢ ̀z̶d nf̴j͜notúj͟n̷. ͢oa͟ji ͝mg͘mlcs l̶c dwfu̕a m̕ ̷skpq ee hb̧i̧ce͡u̢lt,̵ uqlp rzb̛u̡ xfs͟n͢n̡hct o͝o͘i҉ ly zy͘ ̶ayançsm̛v.͜ r͢l̵v̴r kqrj͘vtaq̕v tj̷wz͡y͝wb͟ 104̶6-c.̀

[ERROR:LANGUAGE:VUXLIN FAILED TO TRANSLATE. REATTEMPTING.}

H͟elló citizen̛.̶ My nam͝e҉ ́is S͠hi͞k̕ai͢'e҉, ͘the c͏ommunicàtion͜s analys҉t͜ f̵o̕r the ͠V-͡3 Bri̡gade. This sy͞st͞e̶m͟ ̸is͠ dȩs̸igņed ̵to ho͞use̴ ͟th͜e̕ v͝a͏rious͘ pr̵o͘fi͡l͏es of thi҉s̀ exp̴er̀i͘meǹta̵l b͡rįgade҉ and́ ̛t͠h̕ośe aff̴i̵liat̢e͏d ̷with i͝t. Al҉l e̴vents ͘a̵re told ̀fr͞om a ̨firs̡t per̵son v͠ie͘w, so ͜a͘ more ̧m̀eaning̶fu͟l ҉ana͡l̕ysis͞ can b̢e ̸d̨ev͟e̸l͞oped̡.̸ T͘h҉is̴ ͢s̀y̡st̶em i͘s still̵ a wo͝r̶k̡ ín͜ pr͜o͜gre̛ss͠, ̡with ma̵ny̴ ̢p͠r̶ofile͘s͞ ͝y̕et t̵o ͡b̴e u͢ploaded.҉ ̸T͜his̷ ̛conc҉l̨ưde̸s message ̕1̡0̶4̢6-A͏.͘

[MESSAGE 1046-B BEGINNING BROADCAST]

I ͓̪͔̟aͩͥ̉̈́͛m̬̺̗͇̮̥̽̋ͥͪ͑͒ ͖̗͕̺̝̯o̭͚͕̬̫͛͗̔̔̚n̺̟͍̠̞͇̦ͮ͋̄ͧ̈ͯͤe ͉̹͉of͔̠͑̈́ the̯̼ ͇̹̲V̳̰̅͌ủ̠̯̗̰̮ͤͬͯ̈́̾ͅxla̟͎̮̭̙͂̌̄̏̚te,̟̰͙̻̇́͑͌ ̉ͮo̲͍̞̣͎ͤ̔͐͋́n̖͚͛̅e̮̹̯̮͑ͪ̓̑ͧͅ o̲̚f ̯͇̮̇̊͐t̟̮̭͍̹ĥ̋̇ͩͯ̚e̻̾ ͔̹̼͖ͭ͛͆͊s̖͉̦̞̩e̻v̙̼̝̠̖e̎͐n̍̒̏ ͕̺Ta̞̻̙̝̯̅̄͂̐͒ͥͅo̙͈̘n̎ͤ̋ṣ̱̝̺͕̩͒̍̒͗̌ͦ.̮͇ ̻T̾̒̈́ͬ̌hͤͤ̈̌͑ȅ͇̖̩̹͌ͤ̅ ̿̾̔̉̂r͂̉͛ea͆s͔̳͓̻̊̆͋͑o̗̣n̮̦̪͓̜̯͔ ̓̐̏͋for̲͙̪̜̰͍͕͑̏̎̾ͦ̏̋ ͔̗̣̰̳͈̾ͫ̀ͤ̿ͭt̲̰̋̽hẽ̦̱̠̠̥͎̓̒̍͒ͧ ̬̤ͪ͗g͖̽l͉̞̙̯͐ͤͨ̎i͉̺̱̜ͅṱc̲̠̘̙ͅh̳̖̙̠͔͛̈ͨ̊̊es͗̒ ̳̭̤͕͓̥̄̋̇͒̑ͦisͯ̅͛ ͙͍due͂̔̅́̔ͤ̎ ̖͔̰̤͚̱ͬ͛͐̊̒̚t̯͕̣̉̀͐o̺̹̺̤͔̜͚ ̓t̮͓̖h͈͉͖ͯ͆̍e̬ͬ ̖͊ỉ͍̤ͥn̤ͅt̼̼̣͒ͦ̃r̻͈̪̹̫͛̇̂ͥͪin͉͓̪̼͗̊͐ͫsi̲c͓ ẁ͖̭̖͇͓̿͋́͐o͙̟̫͉̣͂͗̏̎̀rkin̳̤̘̜͔̩̤͋ͥͨ̏ͮͤͨgs̹̮̏ͪͬͅ ̏͂͒̃ͭṏ̓f ͇̩̳ͭͫ̎t̊͌ͬ̿̍heͭ̀͊̓ ̠̟̖̱̗͖̇̀ͧͩ̐͂t͚̳͕̋̌̎ac̭̝̦͎ͭ̍ͩ͐̃ͅhyo̐ͭn ̤̘̯̣̜c͖͉̮̞̫͌ͮ̿ͮ̏om̤͇͓̜̃͆ͯͫ͊ͅm͐̈̚u̫͒n̹̤͔̹͑ͩ̈̒i͎͇̮̫͎ͮ̇̾ͫ̂c͇̤̘͂̇̐a͙̤̞̓̆͐ͩͅt̻͕͚̜̙̻̓͗͗̆͒̚o͂ͮ͒̅ṙ͋́̇ͫ.̺̱̠̘̲͔ͪͭͪͣ̆ͪ ̤͈̩̺̝̦ͨ͐̋ͩͭ̆Y͔̣̠̭̲̝͇o̙ͪu̜ ̻̙͚͑̏̇c̙͕̯̘̜̄ͪ̈͑̌a̱̥̣͙̪̗n͍̰͓͚̱͇̅̿͆̓̓̄͑ͅn̏̔o͇͂t̙ ͤ̍ͪ͑̔t̯͕ͤ͋ř̐ͭͥac͙̺͇̫̮̱̜͂ͫͥ̎ͪͦ̓e ͍͈̹̘̟̑̒ͥ͛͑t̼̪̟̩̼̖̃̀ͦͭͨ̚h̻̺͔̳͍̉̀̈́ͣͯḯ̺s̞̈́ ̳͈͍̞̣̩͖d̪̟̼͚͓̩ue̝̪͕͙͇͙̹͛͆̄͌ͪ͒̓ tȏ̃̋̓ ̋́̒̋̀͊͑ī̮̱̣͂̽t ̯̼̭͈̾ͦͪ̚com̼̮ing̻̞͊̊ ́ͩ̐̆͌̓̋fͦ̊̎̾r̐̇ͭ͗̚o̞̝͎̲͎̰̜̎͂ͣͩ̽ͪ͑m͑͗͑ͭ͌̂ͬ aͣ̈́n̅̉͊̄̅ͩ ̠̯̮̤ͮ̂̔̋̏ͅa͗̅͒dd̮̘̲̖̝̀ͣ̋̓͆r̝ẹ͉̣̖̅̃ͪ̚s̞̍s̬̥̲ ̱̱̭̟̂ͯͣ̂outš̱͎ͭỉ͈̳̺̗̟̅͊͗ͯd̪͉̭̞͎̜ͣͥ̽ͨͩ̋e̮̣̪̻̖̹̰ͬ̉̊͒̓̽̒ me̱̬̍͐re̗͕̟͚͊͑̇̐̓ͅ ̳̪ͅh̗͎̱̟͔ͅu̬̬̰͇̳͗̓ͣ̌̽mā͍n̥ͮ ̭͓͖͐͑͂kn̫̦̘̩ͤͫͫ̚ŏ̭̥̥͖̙͂ͣ͑̚w͙̞̾͐l̤̱̗ed̩̫͍̹͖͗̍̔ͣ̐gͨ̈ͫ͗̄͌̚e̠̗ͪ̾.̎̽ͥ̾̈́̚ ̬͔̻̝̜͍̓̔̎͊̈ͨH̭̫̜̐̄̓o͔͙̲͉̳̿̈́ͪ̌̃ŵ̳͍̯ͮͮe͕v͐̀́͊͗̎͊eͣ̿ͬ̓r,̰̻͉̰ ̥̰̼̥͎̟̼̆ͮ͌́͌̉̋y͇̜̬̏̊̋o̙̣͔̜ͯ̔̇͌̆ͅuͥ̌͐̅̐ ͯͤ̋̏̓ͮ̂c͎̙̫͂̀͊an̩͔̱̥͇͐̐̂̓̽ ͍̯̜̜͈̥̥sͨ̌ͪͯt̆̓i͛͛l͔͉̣̠͍̃͑ͪ͊ͨl̥̪͕ ̍̇́ͪ̃s̳̟̎ͫp̺̻̲̱̮͉͋̇ͬͩ͆͗e͓a͙̍k ̐ͥͩ̈̔ͩ̌t͓̱̘̦̙̼̋͛̈̇̎ͮo̬̠̹͙͇̫͔̽̃ͮ͗ͩͨͯ ͯ͌ͥmͬͣ̆̈́ͣe͚̥̬͖͍ v̩͚̟͎̥ͦ͒ͪ̽̽i͙͓̟̙͚̒ͭ͗̓̚ä́ ̗̤̃̓th͇͙̲̳̮͍̓͊̇̄͋ͨe̱̯̹͖̤̱ͩͧͮ̄̎̂ ̳̝͕c̣̈o̥̜̝̪͔͔̬m̞̫̯̖͈̠̞municͣ̌ͯͯͭ̚a͔̣̯͉̝͋̇̈̐̏t̗̺̙ͅô͎̠̻͈̭ͣ͌̂͗r̠͓̺̒͐̎, ̯̭̈͒as͕͔̬͓ ̭̭̈ͤa̳ͧńy ̓c͇ͯo̫̓m̯̪͇̥͕̣̾̍̊ͫ͑̚m̪͔̠e̼͖̰̘͈ͦ̐̆ͦ̏nt ̼̙̝l̳̻̘̟e͎͕͙̮fͤ̈̔̇̓̚t͐̏ͫ͆ ͍͓̬̺ͯ̀̑̅w̪̝͚̦̽͑ͧ̏ill̓ͬͭ͊̔ͦ̑ ͦ͆͐b̳̭̯̻̺̯̰ͫ̽͌̀ͩͫ̐ē̜̮̎ ̉̃s̰̟̯̝̝ė͚̙̤̩̰ͨ̈́̇͑n͓̏t t͙̬͆̄ḫ̱̦̥̐ͦ̓̅r̪̺͙̤ͪͩ̏͗oug͚̞̹͓̘̥̃ͯ̌̍͒̓h̒ͫ̇.͓̌ ̥̭̞̤ͧ̈́̀̈Ťͭͥḥ͉̮ͨͨͪi̻͓̪̝̝̳ͭ̓̊͑͐̅͑ͅs̪̪̳̱̯̱̰ ̪͛c̗͍̰̝͛ͥͫ̈o͈̩͍̻̟ͬ̈̾̋̔m̩͓̥͖͚ͨ̂͂̊͆m͖̍͌ͯͅͅu̘ͯn͍̙͉̰ica̰̻͍̹̾̏̒̏toͩͬr̫̗̖͕͇͚̹ ̤͖ͪ͐i͗ͮ́͆͌s̟͇̔̉ ̰̼̠͇̝͚̮unr͈͎ͦ͑el̙ͯi̊̿a̭̪̖̮b̔͒͊l̮̣̯̱͉͊͂̇͌̐e,ͤ̏̒͂̑ ̻̱̲͙͓̠̯͋ͯͮ̃ͪͬ̚a̜̲̹̤̘͇s̈́̔ ̺̥̔͆͊ͅtḣ͔̯́e ̭̣̭̄͂̀ț͐ech͓͗n͖̬̝͖̭̦ͬ̂ͦͦ̒̚olo̠̯̪̬͈̹̙ͭͧ̂̌ͪͤͬg̤̱y͐̉̅̑ ͫi̒̒ͨ̎̉̀s͂ ͩr̮̱̦̪̲ͅe̯̦͓̲̭̫̻̐ͦ́̅̎ͣ͗lͪ̏͛̒̅ͥatḭ͉̪͎̮̥̜v̓̂̑̑̾ͧ̚el̮̯͇͉ͪ́ͧ́y̯̜͙̝̗ͤͯ͒ͦ̿ ͎̩̯͓͔̄ͪ́̌̏̀ͅne̜͓̳̭̬̤̐̿̉ͣ͛̅w ͋̿ͫ̆͛̋̌á̟̰̟͓̞̺̈̇̾̆͐n͌ͬͬͯ̂ͬd͔͛ ̹͚͍̠ͫ̎̌̚p͚͉a̙͍̰̭̫͚͋̓̌̊̈́ͫṙ̙̖͇̤̝̺̃ͦ̂ͩ́t̲̻͈̫͇̂ͥ̏͋ͯ̐ͅiȃ̰l̻̰̣̝̭̋͊̓̉̚ĺ͖̭͉̈̑y̙ͦ ͦ̿̅̏̉uͧnŝ̜̺̭̬͈̂̒̆ͬ͂̔ͅͅt̓̓̽a̬ͫble.̙̲͈ ̱̯̝̬̓̑͋͐

Th̊ͅe̬ͤs̖͕̻̗̯̬̹͌͆̍̿͂͗̾e̪ͧ ̘̫̲̫̯̿̆̔̓̚m̱̪̻̤͓̘͕͊̾̆͂ͩ̿ͪe̮̞̩̫̞ͣ͐̒̽̿s̹̀sͦͬ̌ͥ͌͌ͬa̼̳͖̳g̼̥ͮ͛e̲s ̣ha̾̋͒̂̄͆ṣ̭͓̯̈́ͬ̿̊ b̘̩̼̰̟̌̍͗̅̚e̠͇͙̐̒̋e̞͇n̿ ̪̖͉̰̻͌ͬ̅͑̆sͬ̔ḛ̰̖̩̫̘̣͌̾̊̅ͭ̈̎n͔͕̬ͩ͆̔tͣ̓̃̌ͣ̅̓ ̞̝̬̣̲̹̓ͤ̈́̄͋ͧu̥͐ś̻ing̠̠͓̭͉̯͎̀͗͌̇ͤͥ͛ ̣͙͇͔̘͎ͫ̃͂ͯ̍ͥT͂̅̎͒͊ͦ-2̩͚̤͇3ͫ1̳͕̺͂̍͗1͊ͭ̅ͭͨ̈ ̪̮͇̹͓͐͐̋̋͌̐ͅṫo̩̣̣͉̬̺͓ͥ̊ͩ̎̄̾̏ ͇͙̖ͬ̎̓l̝͈͔ͅỏ͓̻̰̗͚̯̅̃̋ͥ͗͆ͅc̎̊aͩ̌ͣ̎̓̓t̞̟̹̪̤ͣ̓͒̓̊ioͅn̬͑ (̞̝̣̬ͣ̉ͯ̚h͚̮͓͚ͅtť̮̼͕͖̤̓̋ͤ̈́p͕̟̱͖͗ͨ̿͛:͋̔̇ͣ̓//̏w̲̼̝̝͔͕͎ͤ̄͗̊͆̈̄ẃ̥̱̞͖̣̦̋͗͋̇ͤ́ͅw̱͈͎.̮̙̌̉f͇̹̙̈̆̚u͔͚͍͑̔̿r̹̭ͅv̱͚͛͑i̍ͪ̔̅̔lͨ̍̓̽̓̓̂l̈ͥ̊ͮ̚a̘͇͖̫̻.ͧ͌̀c̣̟͍om̼̒̿ͅ/̉ͧ̔ͭp̹̲̏̚r͓̺̆̎o̻̣͇̦͙̗͚f̪̖̦̺̖̩ͅi̥͎̣̯̟̿̂̀ͧ̀leͧ̓̎ͨ͑̓ͧ/͖̻1̐ͯͪ̎ͯ2̬̽8͆͋5͎̦̲̐̽̀92͔̤͍̦̝̾̔̀͌ͬ)̬̦͕̎ͨ̒ u̮̩̫s͚͍̖̤̤̯̗iͬ̂ͪ̈́ͮṉ̹̯̭̝̱g̭̺̬̰͕̝̟ [̉L̟͙̗̞̹̔ͣͭ̊̆A͇͕̯̲̮ͣ͐̔̌̐ͯͅṈ̟̰̱̽̏̽̃G͖̟̘͓̟̘U͓̝͙̻̫̼ͯ̌͗ͮ̐̚A̳̞̰̙̭͙͑̇̈̾̓̋GE:E̮͈̙̿̊ͦN͚̠͍̰̉̈́ͨͮG̰̘̖ͫ̅̎L͎̭͆͛ͩͅÎ̘̯͖̻̰̅̆͑̂SH͔̠͙̜͕̗̻ͦ̍̇̊ͭ̃̈́] ̏͆͌f̬̖̦̜͈̭̺̀̎͊̍̌̽ͤrom̺ [͚̝͔̪Lͫͪ̓́̌͑O̞ͧĈ̬̼̣͖͖͛͌ͯͫͣͅAT̬̟̺̰̯̗Ī͊̃̓͊̇O̫̠̭ͭͩ͛N͉͖̲̙̎ͥ̅ͣ ̜̤̝͌ͯ̀R̔̉ͫͤ̽̆͊É̍ͧ͒̍̆D̠̣̼̤͚͎̩A̹̝̦͍ͭ̽ͣ̚C̤͕͔̱̜̗Tͧͨ̆̅͗̅͋E͎̾D]̔͌ͨ̂ͣ̀ͤ

Villagers 10

Comments 4


  • Thank you for purchasing my extremely expensive item of the greatest expense!
   I hope it serves you well. :3c


  • I almost forgot - happy Iguanas Get Kangaroos Frog Jelly Holders Tuesday! LOL


  • Thank you!


  • To ping somone you put @ infront of someones name like Eikichi04

Report User Profile