Log In

Villager: Hakariyu-ki

Kai

82

Villager Info

ID: #316583

Name: Hakariyu-ki

Gender: Male

Location: Dragonsmaw Manor

Born 8 months, 4 days ago

Career: Explorer

Owner: Eikichi04


Species: Moth

Color: Madagascan Sunset

Buffs:

House: FurCash House

Career (View All)

Hakariyu-ki is infected with Zombipathy. Eating brains relieves symptoms for a time, but comes with memories of the brain's former life. Your doctor recommends adding hot sauce for extra flavor, but a Golden Apple a day will send the Zombipathy away.Hakariyu-ki looks stunning!


Hakariyu-ki's very special treasures!

About

V3-1¯\_((°ω°))_/¯ ¯\_((°ω°))_/¯ ¯\_((°ω°))_/¯ ¯\_((°ω°))_/¯ ¯\_((°ω°))_/¯ ¯\_((°ω°))_/¯
(Note for story: Gelians lack the "buh" sound, so they approximate it with a "kh" sound. Also, Rikigari is what the Ribbon Warriors call their species.)

Height: 5'10

A lepidopteran/avian pseudohybrid known as a Ribbon Warrior, he is extremely strong and protective. A gentle, but powerful beast, he hides behind moth wings and energy signatures. He is the leader of the V-3 Brigade, and is the fastest member, as well as the strongest. The leader of the V-3 Brigade, this Ribbon Warrior adopts other forms in an attempt to conceal his true nature, a part of him that is just as synthetic as his heart.

I can't erase the memories from millennia ago. The endless screams still haunt me. Flesh melting off khone, disintegrating to mere ashes. I have spent four lifetimes atoning for this...this monster khound to me. It wasn't my fault they decided to create monsters. It wasn't my fault the 7 of us lost control of the Syrrir's powers. Even now, it's name teeters on the tip of my tongue, waiting to be spoken. Sirithous. Sirithous, Kazhir and the Fourth Syrriling. Sirithous, Destroyer of Thousands and Dragon of the 6th World. It has been sealed for so long, but it threatens to break free. Sirithous, the Terror, Sirithous, the Lord of the Khlack Hole.

I hatched millennia ago, on the sandy, pink soils of Gelia-2, home to the Tao-type Rikigari. Hakariyu'ta, they named me, a name coming from the clan I belonged to, the River Clan. I trained under Airipoumii'rin, a mysterious, and unconventional Rikigari. I learned fast, and 300 years later, I completed training when I khested him in combat. Life went on normally, and I protected the Gelians from Reptonian, Kherran, Musco and Nurankhaatarian threats. However, the Gelians made a massive mistake, and the enemy forces comkhined and launched an attack on Gelia. The Gelians needed troops stronger than even the Rikigari, so they formulated their final khig plan and last mistake.

They rounded up seven Rikigari. Three were disciples, three were primed, and the last was an elder. One of them was me. As part of the project to strengthen us even more, they illegally inserted Syrrir DNA into our cells. The project... derailed quickly, in human words, and the seven of us escaped and tore across the planet, severely weakening Gelian forces and allowing the comkhined forces to destroy the Gelians. They decided to leave the planet however, seeing nothing valuable in it. However, this allowed the Rikigari to recuperate after our deaths.

After the Last War, the Rikigari were forced to survive in the aftermath. It took many years, but they gradually recuperated and formed a great hidden civilization. Meanwhile, there was an offshoot of the Rikigari stranded on Musco.

During the Last War, they were deployed on Musco to weaken Musco forces, the most dangerous of the enemy forces. With the fall of the Gelians, and their ship out of fuel and destroyed, they had to live among the Musco, and gradually integrated into the population as a relatively hidden civilization.

My spirit left Gelia upon death, as with the others. I cannot say where the others landed, but I landed on Musco and lived another life among them, khefore leaving and roaming as a mercenary. After General Uintah drafted me, I khecame the leader of the V-3 Brigade.

The green feathered beast turns around, casting one last look before jumping high into the air, enveloped by a figure of energy that resembles a great Tze. The figure gets narrower and narrower, before shrinking into a distant gleam in the sky.

The 7 Syrrilings
Todoriyu'rin (Mirror Eye) (Baizhir and Leader of the Yang Rikigari)
Durimiru'ta (Blue Desert) (Ouaxhir)
Hakariyu'ki (Swift River Eye) (Kazhir)
Sakimiruyama'ki (Sturdy Desert Wing) (Auggrir)
Tapensche'ta (Rock Blast) (Auggrir)
Volororazu'ki (Vaunted Sword) (Yrzhir)
Colophotar'ta (Yellow Fire Talon) (Auggrir)

I̡̾̈̊ͫM̟̟̰̬̠͔̬̯͓̔ͩ͑ͮͮ́͂ͧ̏B́A̺̫̦̱̩̘͔̟̞̙̙͉̫̝̎ͫͬ̏ͥ̇͆̋̐͐̎ͣ̆̔L̬̜̫̰̲̺̱͈̰ͪ̏ͮ̈́͑ͧͧ̄̒͘͠A̷̷̖͉̮̭̘̍̍ͫ͂̍N̷̸̴͗̎̿͗̈́͋ͤC̟̰E͈̗͈̤̲͓̞̍͌ͮ̋͆́̇̽͟ͅ I͈̬͕̬̝̗̞̰̤̬͒ͩ̃̈́ͤͬ̅̐̾̑S͓͇̖͚̗̘̗̖͍̥̺͓͍̱̬ ̀́͛͛͋̔ͤ͛ͧͥ̆̆͛̆T͕̫͓̙̺͔̑́̓̔̑ͧH͖̫̥̹͚̞̲͚̘͚͍ͤ̾̃͂̏̄͛͋͗͛̇E̵̞͉̖͋́̓́ ̨̢͚̝̹̟͎͈̤̦ͫ̽̉̄̍͆̉̌͞ ̴ͩ̅̆̔̍̈G͌̉̈́̅̉̓̐̋ͫR̡҉͙̠̳͍ͅE͉̤̯̥̗̥̼̮̩͉̖̭̱̞̻͌͛ͪ̉̔͂͗ͧͮͬ̈́̋͑̒ͧĀ̾̈́͟͡Ț͙ͤ̏E̴̕S̬̩͙͇̐̈́ͯͤT̨̧̗͖̣̦̤͔̰̪̗͎̬̟͚͎̞ ̵̛͈ͮ͜E̡͉̮̼̙̺̩̯̼̣̬̝̥͎ͭ̉͐ͭ͒͆͋ͥ͑ͯ͒̿̚V̔IL̨͎̬̱͖̪̼͉͕̰̹͛̆ͫͨ͗ͩ͐ͧ̃ͣ͞.̜̠̹͓͙͌̈̆͑̈ ̵̆̒̋̽͋͌̉͌ͨ͒̀ͨ̚ Ť͚̣͆A̜̳̪͛̋̓͢K̼̦̯̱̜̮͙͙̫̲̬̗̬̻̼̉̐ͭ̓̔ͫ̋ͤ̾͗̑͛̿̀̚E̿̍ͬ͂̅̒ͤ͑ͭ̉ M̩̯͖̘̜̹̥̭̫̳͖̳̬̖͕͛ͣͬ̂̈̊̑ͮ̄̏ͣ̆̒ͦͨE͡ ̴̢̍͢T̲̘̲̖ͭ̿̄͊O̩̱̜͕̰̙̼͖͍̮͉̳͖ ̴͗̄̈̊̎T͟H̶̄͒͐ͪ̀̊ͨͤ͗̄ͧ͞͏͖̠̜̘̣̗̗̖͉̳͈Ȩ̣̩̯͎͇͙̩̩͌̆͗̃̓ͬ̐̿͜ ̧̨̒ͥ͗̍̽͆̐͗̑̒ͨ̄͑̑̕S͢͟I̢̩̦̳̤̺X̖̼̲̳͕̼̙̫͈̤ͩ͑̈ͥͯ̆ͩ͐̏̄́T̵̢͜H͈̘̹̘̗̦̖̪͓̮͗̎ͣ̄͛ͣ͊ͣ̌̂̑͝ͅ.̧̡ͫ͗ͩ͂ͧ̅̐ͥͭ̑̒ͩ̇́͋͏̦̤̜̩̯̘̙̬̻͕͈̹̜ͅͅ

Status: Contained

Comments 2

    • Cherry! Chill! This is not worth fighting about!

    • HOW ON EARTH DO YOU NOT KNOW WHAT A CHERRY IS?!

Report Villager Profile