Log In

Villager: Prýpjat

Cherenkovian Device

664

Villager Info

ID: #168443

Name: Prýpjat

Gender: Male

Location: Dragonsmaw Manor

Born 4 years, 7 months ago

Career: Explorer

Owner: Incvbvs


Species: Dragon

Color: Spooky

Costume: Beast

Buffs:

House: Dragonsmaw Manor House (239/250)

Career (View All)

About

1868-cryo-waste.png272-icy-skull.png272-icy-skull.png1868-cryo-waste.png҂ Ǝvɘɿ-duɿninǫ, All-ɘnɔomqɒƨƨinǫ, Ǝvɘɿ-qɘƨƚilɘnƚ⁏
ꟼɘɿqɘƚuɒlly ƚɘɒɿinǫ ɒqɒɿƚ iƚƨ own volɒƚilɘ ɔoɿqƨɘ⁏
⅃ɘɒvinǫ in iƚƨ wɒʞɘ ƚʜɘ ɔonƚɒǫiouƨ ɘƨƨɘnɔɘ oʇ iƚƨ own ɘvɘɿlɒƨƚinǫ, ƨɘlʇ-ʇɘɘbinǫ ɒʇʇliɔƚion⁏
Яɒǫɘ in ɘlɘmɘnƚɒl ʇoɿm⁏
Ƨummonɘb ɒƨ lɒƨƚ-ɿɘƨoɿƚ wiƚʜ ʜoqɘ ƚʜɒƚ ƚʜɘ ʜoƨƚ'ƨ ƨɒɔɿiʇiɔɘ ƨʜɒll qɿɘvɘnƚ ʇuɿƚʜɘɿ ɿuin⁏
Iƚ ƨʜɒll ɔonƨumɘ ɒnb ouƚlivɘ ɒll iƚ ƨɘɘƨ ҂
Ever-burning, All-encompassing, Ever-pestilent;
Perpetually tearing apart its own volatile corpse;
Leaving in its wake the contagious essence of its own everlasting, self-feeding affliction;
Rage in elemental form;
Summoned as last-resort with hope that the host's sacrifice shall prevent further ruin;
It shall consume and outlive all it sees

Comments 0

Report Villager Profile