Log In

Villager: Garble

Villager Info

ID: #134359

Name: Garble

Gender: Male

Location: Quetzal Palace

Born 5 years, 6 months ago

Career: Warrior

Owner: Goopy


Species: Red Panda

Color: Natural

Buffs:

House: House has been destroyed.

Career (View All)

Paintie  

Approved: 17 Jul 2016, 11:15 pm

Likes: 28 ♥

Tags: glitch virus computer error glitchy code garble pop-up matrix deep web hack

Report Paintie

Garble no longer has a house! They will be unable to work. Please replace the house or move Garble into a FC slot.

About


N͔ą͉̜͉m͔̼ͩè̯̆͊̓ͅ:̛̑͒̈̽ ̰G̛̥̮͂̈̆̐A͕̍̾ͬ̃ͭ͞Ṛ͉̈́ͮ̋͗̆̀B̖̪̠̫̙̰̳̔ͭ̌̊ͭL̙̭̬̼̫̩ͯ̏͜Ë͎
̸̻̥̰͈̥̗̙͚̈̅̇N̶͇̳͖̦͉̦͇̰̎̓ͩ̀͞i͇̘̳͖͆͋ͅç̥͔̩̦̜ͣͪͦ̀͟ḱ͍͎͔̭͕̘͂͆̓̄͐̓͐n̜̙͇̱̪̘̤̘̦̒͂̾ͦ̓͟ả̢̛̩͕̋̋̀̄̏͗̀m͒̈́̒͐ͬ̋̄̈͏͙̟ę̡̣̬̩͓ͭͨͅ(̳̭ͬ͆̊ͣ͌͛̀s̟͖͎̜͔͓̼̪̊̔)̓ͯ͊͏̳̹̟̹̺̖:̸̖̖̺̞͍̯̩ͥ̓̂͑̍̊̑́ ̶̬͎̾ͫ͝G̥͉̒ͣa̶̺ͦ̈́ͪ͆͞r̸̞̠̘͉̃̇̀b̵͚̫̝͇̝̦̯͗͛̀̾́͞s̡͚̲̥͙ͦͨ̌̊̑̽͗͠ ̢̫̦̭̔ͯ̀͢(̷̶̛̱̟̩̬̓̑ͣ̆͊̀̌ͩ̍Ḟ̰̿͋̌́͢ͅr̸̬̗̘̲̟̓̓͘o͉͍̮ͩ̔̐͑̈ͪm̷͎̯͇͉̙̬̿ͪ͐̇ͯ̅ͪ̀ ̧̥̼͔ͫ͋̉͊ͥͤ̂ͧḦ̘̼̝̱̎̽̀ͩ̚̕a̴͇̱̘͖͔̽͊̅͠ṙ̝͚̥̯͔̮̘̆b̜̘͎̩̝̜̾ͣ͌͌ͥ̕ͅr̮̦͚͔̺̯̎͊̃ͅi̢̗̳̺ͬ̎ͬͅn͔͚̝̖̤̣͇̝͗̀̈́͂̍́̀͢g̤̻̬̞͔̣͎ͥ̄̋͛̊̐̌̐̌̀͘͝e̡̘̥̮ͩͯ̾͊́ͭ̕͢r̺̮͙̗̤͖̤͌̽́̅ͯͨͅ)̡̥̬̿͆̽,̞̮ͣ͗̄ͩ ̦̣͎ͤͥ ̦̈͊̅ͣ̒͛ͅC̷͇̭͉̭̪̩͚̆͐͑̈́͌̅͐ͅo̧̅͌͆̾̆҉̸̜̝͈̞͇̻ḍ͙̟̽͑ͪͦ̈́͂ͭ̏̀ê̵̞̹͚̟̥̾̏̐̀̚b͔̜͓̪̪̯͙ͥ̓̏̔̀͟ͅa̸͙̬͚̬̹͓̋ͬ̈́ͯ́ͬr͈̳͇̹͕͂̈ͣ͘ͅf̠̦͈̙͙̎̕͘ ͗ͫ̄̉҉͖̮̺͜(̓͛̏͊̃̍҉̨̫̻̞̩̗͓̠͈̕f̡̞̝̃̂̉̓ͩͧ̿̎ȓ͇̤̝͔̳͉̤ͨ̾̆̀́o̝̘̱̤͛̏̒͊̄͆͜͠m̴͉̳̠͈̩̳͇̜̓̓́̒̐̂̾͟͜ ̵̧͕̲̖̖̹͈͐̂͌̈́̂͡B̡̢̭̙͉͍̟̻̏̓͠ͅl͇̱̣̹̫̒ͩ̉̓͊̿ͅaͯ̄ͭ̈̾̅̋҉͚̥͠c̶̼̦̩̮̲̳̋͐ͭ̾ͨ̽͘͝k̼̈́̐̂̿̌ͥͨ͡y͛̇ͬͤ̌͏̷͚̯ͅ)̖̪̍̐̔̒̌̆͆
͙ͭ̒͐ͣͯS̰̲͉̘̗̑̔͐ͅe̷͙͕̙͚ͬ̌͊̅ͅx̺̫̩͚̹ṷ͒͊͂͐̉̕aͤ̅̆̓̓ͤ̿l̃ͫ̒͆͊ͯ̐͢ì͜t̙̯̞͐̾̈ͯͭͩͤ͠ỹ̞͕̰̋̔͆͒̓͠:̱̭ ̶̹̉ͨ͋ͪǓ̟̯͕̮̯͇ͤ͌̓͡ͅḠ̬̺̮̃̓̀́H̗͚̝͓͓̦̦͊ͩ͂̂ͯ
̘̰͔̫Ř̭̫̎͡e͍͔͈̣͓͇̞͗̂̓̑͛͞la̹͙t̖ͩͅi̙͙̯̦ͨ̄͟o̻̥̱̩̬͎̲ͥ̈͒n̵̰̲̪͍ͣs̰̹̰̭̺̩h̤͎̝i̛͚̪̗̲̘͂ͬṕ̙̰̏̌͋ͮ̅̚ ͇͕̘̹̼̲̀S͖͕̙̟̞̀̾̕t̝̤̺̝̘̄ͅͅǻ͉̺̈́ͦ̔̑̕t͖͎͕̰ͬͥ́ů̜̇͑͋s͈̞͙͚̼̋̉̾̄͐̋̒:̲̪͕̞͇ͫ ̤͐̍̈́̃̄͞W͋H̻͍͙̓ͩͬ̑̊̔̕A̪̩̱̘̥̋T̹̻̬͔͆̒̍͆̎ͭ̕'S̞͙̻͗́ͦ͂ ̰͕͕͔̻̼̺ͭ͠Ī͙͋̓̑ͭ̇̿́T̮̥̩̙̲̮ͩ͗́̑̽̓̚ ͚̜ͩ̀̏ͦ́T̫̫͇͌̆ͦ̏̆́ͅO̠͉̩̦͑̑ ̠͘Y̟̩̮̬̐ͥ̄͑̍̀A̻̘͖̹̔̎̆̅̂?͈͖͈̯̩̣ͮ̽̏̀
F̧͇͍̳̩̞̥̂̇ͣ̓͗̂̚͘͟r̶̅҉̥̣̟͇̯̺̤̗i̷̗̗̊ͯ́ͤ̾͒̄ͪ͜e̵̵̖͉ͥ̉̍́ͫ̐̍̚n̴̶̗ͩͭ͂͗͛̀ͤḑ̢̫͎̥͕̣̰͍̼ͣs̳̹̖̘̪̺̩̋ͅ ͚̭͇̹ͥ̒͝W̸̺̯̗̰̻̦̼͊̎̔į̧̺͎͚͂͞t̛͕͚͉̞̰̱̗̦̬̉͊̔ͮ̚h̴̤͕̫̹͌͛̈́̀:͕̺̥͔̠̙͍̐͛ ̴͎͙̊ͥ̈͘͝Ȟ̶̢̗̟͓̺̦ͮ̄̚á͖̙̣̜̰̰͜͡͠r̜̞͚͖̄̏̚͝ͅbͮ͒ͦͯ͡͏͕̗r̸̟͙̦̭͍͓̺̘̩͌ͮ͑̌͞í̢̩̟̣̰̠̒̽ͭn͈̤̺̂ͤ̏́͘g̶̘ͫ͛ͅe̷̝̠̝̼̗͆̈͛̌ͨ̔͋́͝ͅr̳͓͓̺̯̼͌͡͠.̷̧͓̻̪̳͖̯ͣ̽̑̽͐̔ͩ̕.̏̽̋̉̈́̒ͧ҉̶̨̦̖̹͕̪̠͈̱̪.̘̘̌ͣ̄
̶̀̊̿̂
̸ͭ͌̈̅B̪̦ͤ͋̾̔̐̆i̻̫͛̈́͘ő̦͉̅̓́:͍͔ͮ̓̍̈́̃ ̛̖̏ͦH̡̦̯̳ͧͦ̇̔͐͐a̮͈̋̓ͫ͊ͮͧ͗v͚͇͔̳̟̀i̥̪̲ͨͬͦ͑ͭn͍̰̺̳͚̞̏̑̑ͩ̚͞g̸̪̪̥̩̘̬͛̆̀̆͌͊̀ ͇̣̳̖̼͍̻̋s̲̟̟̃ͦ̔͛u̝̹̯͚̲ͦ̍̃f̞͇̼̮͔̣̩ͣ͆̓f̲̫̹̜e̩̮͙̝̼̖ͮͥ͋ͤ̀r̹͟é͍̜̻͈̬̓̂̈ͮͩͪd̳͓̱͖̪̟̓ͥ̇ͮ͆̇ͮ͝ ̛̝̻̣̰̱̥ͮͮ͌f̣͍͐̾̅͛ͤr̵̟ͮo̰̼̠͐ͩͭͪ̏m͕̩̠͖̪͇̝̊̔̌̅̈́̃ ̷̘͈̥̮ͬ̂͗ͧ̚a̤ͦ̆̀u̦̠͇̩̓͗ͣͣ̂̇͒ẗ͙̰̤̄͜ͅiͥ͐ͩ̀s͍ͩͨ̉ͯͭ͋̃m͉̫̜̮̯̻̂ͤ̄ͫ ͥ͗ͥ́̆ͪ̽͠m͈̯̮̲͔̒̑ͯͨ̿̈̀ö̧̦̙̮̰̙ͥ̓͂s͆̇̃͠t̹̮̲͙̀ ͚̘̣̻̳͗̎̋̓ͅo̷͙̯f̤͉̍͗͛ͧ͗ ̟̻͔͍̺h҉îͪṡ͂͘ ̛̭̹̻̾l̨̩̜̯̟̻̥̤̈͗̃i̦̭̮̚f͗̚e̵̗̲̭̞̝̒͌̌,̦̣̤̀̿̂͛ͥ̏̓͠ ̸̫̮̹̝͈̜̏̓̐́͊ͬG̵̼͎̬̪̩̑̋̌ͫͭ̅̚a̵͖̱̾͂̉̑ͬ͒̋rͪ̔̅͑ͭ͞b͍̦̓ͫ͞l̥̮̼̭̄ͧ̎͑͛̉ͯ̕ě͉͕̍̚͞ ̤͉̑̋̅͠h̜͚̪̩̐ͫ͋̏̂̕a̛̠͙̬͔̍s̟͔͒̃͒ͦ͒͒ ̭̞͉̤͕̜̗̒͡ṭ̾͐̊r̖̭͕̥̺̺o̗̖̣̦͝ͅu̝̗͍̦͙̝ͦḃ̹̹̝̣̺̃ͤ͛̽̅ͫl̮̑͐̿ͅe͇̩͉̫ ̴̭ͤ͋̐s̨͚̩̔ͭ̀ͫ̿̚p̹̭̣̹͔ͭe̤̼̗̟a͎̰͔̻͕̪͌̏̋͛͠ḱ̢̗͉͍̠̭̹̲ͩ̋i͕͖͎̰̪̠͒̓̏͛ͯ̏ͯn͕͌ͦg͋ͥ̆̒͊ ̘͉͈͐͑̇̒ͥ̏ͨt̼̖̰̩͙̭ͥͪo͚̥̫̬̙ͅ ̖̻͎͓̥̺p̆̎̑͏̪̝ẹ̟͘o̙͍̓p͒̂̋̅̂̌͗͢lͣ͌ͣͤͩ̑ͪe̗̬̿ ̷͈͑̇͋́̋ͬ̐ä̞̼͕̫͔́͆̽͑͗n̤̖͙͖̪̘͋̑͗ͥ̂̏̈́d̜̳̥̞ͯ͝ ̗̦ͪͯ͡i̷͚͈̤̝͉̓ͫͣsͥ̏ͫ̎ͯ͋ ̻̥̣̺ͮͅb̪̬͜a͇͎̻̗̞̙̘ͬͣr̮̦̻̭̥ͭ̾̀ͬ̓e̳̣͆̓ͩl̫̠̘̿͊̔y͍̞̝̻̆ ̣̥͎͈̻̥̦ͧȧ̱͉͊̓̒ͧ̏͂bͫ҉͖̗͍͖̰̬̩l͎̗͉͍̪͛͐͗͗͠ẻ̛̘̊͌ ̶̺̦̪̲͍̫͕t͊ͨͬͬ̇̿̋o̴̜̩̻̊ͬͯͥ̾ͭ ̖̫̺̮̫͓͑̽̊ͮ̅͑l̪̺̠͖̯̼̿ͨ̿ͦ̋ͦͩo̹̟̰̓̐̂͛ͩͤó̭̩͒ͬk̔̉ͩͯ̀ ̗͓̖̰͇͍͖͗̇a̺̪̯ͨ̏ͥ́n̯̙̠͛̑̑̂̃͡y̬o̭̮̕n͚͉͈͔̙͚̎͜e̳̝̭̻̫̠̗ ̫̦͈̦̗̹̂ĭ̳̺ͪ̒̆̋̀ͤ͢ň̹̺͙̯̞̺̝͐͂ͯ́ ̞̫͖t̜̪͓̩͈̞̺̔͞ḧ̠͚̤̮̾ͮͭ̑̓̚ḙ̛͖̟̣̊̈́̍͑ ̪ͬͧ̓͢ḙ̖͎̑ͤ̃̏͆̅͌yͬ̐͏̪̺͍̙̦͙e̘͚̖̯͐.̳̟͎̦͉ ̣̬̙̤́ͧ̾ͨ͐̂ͮḦ́̎ͪ̈̀i̸͚͔̬̜̘͊̊͐͐̀͊s͈̪̖̞̭͍͌ͯ̃͒ ̟̯̝̦̻ͮḟ͒̎̚r̭̺̯i̮̘͔̓ͯ̆ͭe̶̯͆̓̈́ͤ́n̞͙̩͑ͪ̀ͣ̾͆̑d̂͑ͮ̈̇ͪ͊͏͈̮͓ ̙͖Ȟ̦̖͈̱̆̽ă̻̲̳̹̦̟̿͆ͫ̉̀ͅr͇̺̞̜̲͉̦̔b̷̐̑͊ͤ̊̋̈i͖͉̤̦͇̓ͪ͛̈́͋̂n̗̿̽̂gͮͯͪͪ͌́̃͏͇̼̖e͇̦̹̭̤͚͊̍͛͗̔͌͞ͅr͎͇͕͚̗̪̠̉ ̱ͪ̄́h̷̞͋̏ͨͣͬ̒̾e̴̤͔̺͛̽̊l̥͗̎̑p͈̤̻ͤ̈̿͗̑̚s̖͉͚ͧ͌ ̸̰͓̭̟̒̈̿ͫ̄ͅh̲̖̪ͣ̉ͭͤi͏͍̬ṃ̥͇̖̹̾̋͆̄ͅ ̭̝̗ẃ̪͍̦́ͬ̑͒ͮ̔͘ͅi̴̤̥̅t̉̒̓͡h̶̥̯̥̙͈̮̦ ̆t̨͈̽̃̈́̈́ͯͥh̪͈̯͖̿͋͊ͅͅi̼̜͓̟͕̞s͚͖̦,͖͎̤̤̯̀ ̫̹̣͑̓ͣ͛̿̀a͍̦ͥ̊s̟̱̺̄̓ͫͨ ͔̣̳̠̻̘͒̚i̬ͯ̑ṭ̭̺̪ͮ͌ͯ̌̃͆ ̋ͣ̔̈́̊̚͝h̴̞̰̙͖̣͛͆a̙̤̠͓̟̩̯s̳͇͗ͦͦͫͦ̉̽͟ͅ ͣͣͧͫ̀̑ͦ͟ă͔͞ ̘͇̓̚v͖̗͈̗̥͇̜͐̄̄ͭ̒o͔ͩ̽̔̐ͦi̠͐͒̓͆̚d̖̦͎͚͕̽́͐͛͘ ͊̓̍ͣͪ̃͐҉͉͇̖gl̤͙̻͕̗̦̒͟o͊̍̿̿̎ͤb̟̮̙̣̜̗͙͑̇ͬ̒͠ ͕̰̠͙͓͖̆̌̆́̓ͩo͎͉̮͇̳̟͗̌̒̆ͅv̑̄ͧ͏͍̦̜͇̖͇̭e̷ͤͤ̑ͮ͗ͭr̤ͦ͠ͅ ͊͑͏̰ít̸̅̈́̊̔'̷͓͈̹̱ͧ̀̌͐́͐s̢̩͇ ̷̦̙ͬḣ̪̱̻̝̥͑̊ẹ̾͆́̌͝a̴̝͌̓͗̿̆̔̀d̵̟̩̓͋ ̦̖̰̈́̉ͧ͝t̑ͥͮ̅͌h̛̦͈͎̖a̎̔ͪ̾̂̄̽͢t̹̻͚͙̗̞̻ͤ̀̀ ̼͋̓̃͡h̃̊ͣͭ̈̃̍͝e̍̒̾̃̊͏̠͈̬ ̱̟͉̪̯͌͛ͬc͋̊̓̅̑a̞͉̤ͥ̄̀n̟͚̰͎͕̎ͪ̐̽̈͂̂ͅ ̶̙̬̫̻̰ͨͬ͌ͬf̻̺̱̩̙ͅȯ̘͚̻̘̉̌̾̋c͓̗̞̰̯̱ͣͅŭ̠̝͓̭͉̀̆̿͐ș̳͇̲͉̰̰̐͌̾̔͝ ̳̗͔͈̗ơ͕͛ͮn̨̮̹̤̠͚͇ ̬̪ͦ͗ͤ̕ͅṛ̸̻͉͗a͇̺̗̼͓̝̱͂t͎̦͌ḣͫ̈ͨ̌̚͡e̛͚͇̜̙͎̗͗ͫ͑r̨̪͉ ̩̣̙̥t̘̣͙̏̏̉͌ͅh̖̺a͔͇͙͓͐̔̋́ͅn̴̼̠̟̯̔̅̈͌ͨ͆ ̰̣̠̋̔͟e̯͕y̵̻e̤̳̘̞͓̲̬̽̏ͬ͊͟s̪̝̐͝,͇̔ͪ̽ ̳̮̖̱̝͖̫͒̉ͤs͙̫̱̀͢ȍ ̹̙͎́̍ͪ̓͆ͣs̔̊̓̌̌ô̠̼̐̉̉̀ͨ̀o̞̤̳͌n̪̗̫̗̊ͯ͝e̤̩̳̤͈ͫͦͨ̑̇ͫr̊ ̌̓͑ͥo͚͚̞̱͚̝͂̏́̽̎͊r ͝l̢͓͕͓̞͆̂a̴͚̤̹̒̀͑̐ͩt͇͔̥̳̏̓͊͊͜ͅe̢͍ͧ̅͋̎r̦̤̫̍̈́͊̈͝ ̡͇̘ͪ͐̋̍̀h̲ͣe̛̼̤̮̣̝͉̭ ̘̣̰̜͢c͙̼̳͕̳̭ͦ̊̾̎ͩ̑a̗̅ͯṅ͇̖͍ͭ̈̈̓ ͦ̇̋ͧ͏̺͔̠̻̗͚a̸̠̠̼̩̖͗ͅd͇͚̖̒̌̚̕j̭͛͑u͚̭̮͍͚̐͑̒̊̚s̵t̕ ͙͉̰̺̲̭̽ͫ͒͠tͫ̋o̪̮̙̥͚̔ͮ̄ ̹̣̖̗̦̈ͩͧͅt̺̻͙̯ͣ̎ẖ̛̜͋e̷̹̺̞ͣ͂m̖͈̫.̲̘̄ͭ

S̷̶̨n͟i̧b̀ev͏̢͠g̕r̶̢f̶: ̴͠qr̷ng͢͠u̴̢,̸̧ ̶͝xv҉̴y͘͞y̵̢͠v̧͜à̵̧t̶͟,͝͝ ̕͟͝z̨͝h̢̛͜ę̶͏q̧r̨̀e̷,̕ ҉̴
̴Y̴̴v̢͠x̡҉́rf̢̕:͟͠ x̸̧v̛͠͡yý,̴̸͞ ͏x͏̵v̴̧y͏͠y͜,̢ ͏͜x͏҉v͏͠yy
́͘҉Q̴͟͝v̀f҉͘yv̛x̶r̛f̛͢:̀͞ ̶͘͜Ŷͦ̍̂̿̒̚͞҉̪̖͎͉͚̝̯̪̬̫͎͈͝O̵̊͐ͪ̓̌͌͊̍́͟͞͏̦̠̱̺̥̫̜͖Ǔ̷̫͓̺͕͇͕̱͓̼̠ͩ͋̔̀̀
̢́Gu̢̨r̶͟zr͞: https://www.youtube.com/watch?v=rQrik-NYHR0 (seizure warning)

͊̐ͬͯͦͫ̿͏̝̠͎̥̮̻͈͇̰0̕͟͢͡1͏̸0̛͝0̨́͏0̀̀1̛͜0̵̀0̢̀̕ ̵̛͠͡͞0̷҉͏1̛̕͢0̴̸͢0҉̴̡͡1̡͢͠1̵̴1̸̧̀͞͞1҉̛͜͏̶ ̴̵̀0̧͏̧̛͞1̶̸̧̨0͟͏̵0̡̧1̸͟͢͝͡1̵1̵͝0̶̛͏́ ̸̵̸͞0̵̨0͏͟1̶̴̵͟͡0̶̀0̡̕͝͠͠1̷̨̢̨̛1͢1͝ ̛͘̕͡0̧̡̀͘͞1̢́͞҉̛0̵̵̀͜͠1̀̀͟͞0̴́͏1̧͝0͟͝҉0̧̛ ͠͏̕0̵̧͘͜0̛͜͡1̸́͝0̷́0̴͟҉͘͞0̴̶̨͝͝0͞0̧҉ ͏́͘͟҉0͞҉̧̛͞1̶̧͝0͏̵1͠͡0̴̶͢͝1̧͢0̷0̸́͢ ̷̸̷̷͜0̨̀͡͝͠1̨̛͏͟͞0̀͢͠͝0͘͏̵͝1̷̡̛1̴̸̧̛1̶̀͢҉1̢̧́͢ ̷͝͏͞0̶̨̕͝1͘͘̕͟0̷͜1́͜͝͝͠0̶̶̴͡1̵̨͞0̵̡͞͡͡1̀͘͜͡ ͘͜0͏̴̧͟1͘͜0҉̵͢0̷́͜͡͝0̷̕͟͞0̡҉̧͘1̨̀͝1̷̧͝͞ ̵̡̢0̶̡͘1̸̨̛̀͜0̴̶̸́0̷͜͠1̴́̀͠͡0̵̧͟҉0҉0̸̢̡̢͠ ̴0̸́̕̕͢0̸̵͠1̸0́͡͏̸̛1̛͟1̶̶0̛͢0̸҉ ̸͞0̸0̵͏1͟0͠͏̛͘͜0̴̢͟͜͡0̡͘͟͜0̷͜͜͡0̴҉̷̀͢ ͘͡0̸͜͝1̸͞0̴̵͜0̧҉0̶̀͘͜1̸̵̡̀͝0̡͘͜0̢̡ ̶̨0̧͘͞1̵̶̴̀͠0҉̕͜0̢̨́́͞1́͘͢͝҉1̵̶͟͢͡1͡҉1̶̢̧͢ ̢̢͘0̡͘͘͜1҉̧̛͞0̧̡̕0̵͠1̶҉̷́͠1̛́1̷̶̨̧̡0̡̕͢ ̵͏0̷̡̨͞͡0̵̨҉1̡͢͢0͘͏͘0́́́1̨̧̡͜1̷̛͡͞҉1͝ ̷̡͠͞0̨̕͏1́0̧͜͝1͏́͠͏̴0̨̨͟͞1̶̀0̛̛0҉͏́͠ ̢̛͟0̧̨͟͞0̸1͘͜0͢0͘҉0̴̨͘0͏̡0͢͡ ́͘0̸̢͢͠1̸͘͟͠͠0҉̶0̴̸̵̨͘1̷̷͜͢͟1͏̨̀͞0̷̕͘҉0̀͡͝͠ ̸̛0̧1̸̛̛̀̕0̷͞0̴̶͏̡̛1̶̡̛͘͠1̨̕҉̢̢1̵̵̨̡͡1́̀͡ ̨́̕͘0͟͟͝҉̸1̵̢̨0̶̡͞͡0̷͘͟͡1̷̡1̛́͘͜1͘͝1̷͘͜͞ ͏0͞҉̨͞1̶̨͘͠0͜͏̵͢͞0̵͝1̶̕0҉҉̵1̵̡͟1̴̢

Art: http://blackygoopy.deviantart.com/gallery/59880139/Garble
P͡ai͘҉n̶t̴í͡͠e b͟y͏:̴҉ me̢

Comments 13

  • garbl.e.. more like.......g.....h.....fh..

  • 01001000 01101001 01111001 01100001 00100001

  • Ṅ̴̴̶̨̛̗̫̪̘̹̩͉̖̺̝̱̼͚͈̊͆̌͒ͬ̀͊̋ͮͩo̵̥̠̪̦̖ͯ̃ͨ̈̾̓ͣͧ̉̐̃̏̈̚͟t̴̴̡̨̠̺͎͚͕͙͉̲̖̬͉͔̺͌̄̉ͮͦ̄ͦͭ̇ͭͨ̄ͬ͠ ̷͈̲̝͓̹̼̩͎̠̖̯͕̹͚͉̥̫̳̮̊̈͊ͮ̑̓̓̔̈́̚͘l̵̢͈̫̟̯̠̠̖̥̯̜̗͉̰̞̩̣͎̳̖ͫ̎̆ͥ͗̀̚į͗ͭ͂͋͌͗ͥͨͯͤ͞͡͏̲̥͎̬̗͍̥̭̥̥̪͍̜̻̮k̵̹͚͈͖̓̏ͦ͑͞ê̡̹̼̤͖͎̬ͧ͆̽̉̄̏̈͛͗̓̎͂ͧͫ̈́ͨͤ̚ͅ ̸̛̘͔͔̻̺̱̱̠̩̮̼͎̬̯̰̰̲̣ͦ̎͌̈́͑̏̏ͭͪͮ͘i̸ͣͥͧ͂ͫͭ́̾͌ͬͫ̚͞͠҉̢͔̗̣̗̺̘̯̺̩͈͚͓͖̹ ̛̭̝̼̬̱̪̠͎̹͉͙̭̺̱͒͒ͦ̆ͣ̀ͤ̈́̆ͯ͌̽͊ͦ̍ͣ͂͘͝ͅw̶̥͍̘̼̟̐̿̎̔͂̍̏ͯͫͥ̀͊͂̒͊̚͟͝͠o̸̧̦͔͙͇̞̮͆ͪ͑̓̇̈̎̈ͧ̍͜͜u̴̢̜̖̬͙̤̺͉̥̱̻̦͉ͧͧ̈́̎̏̓̍̑̈́̏̄̇̄̐́ͮ͘͜͠ͅḷ̵̯̮͓͚̣̭ͫ̈́͒̿̇ͭ̈̇ͦ̀͘͝d̷̷͕͇͉͉̫̳̏ͩ̀̾ͣ̑ ̴̷̺̱͓̖͈̱͈͈̘̝̠̈ͦͣ͆̚̚͢͞͠a̛̟̻̻͚͎̰̰̬ͨ̎̓̀ͫ̽́̓̍̓̌̑̄͑̍̃͐̿͢͝ͅc̡̤̭̮̻̣͖̜͙ͩ̾̑̂ͮ̐͑͂̓̆̂̑͒ͮ̀̐̓́͘͠t̢͓̞͈͕̟͋ͥ̒͌ͨ͊̌͑͛ͨ̓ͦ̾̃ͨ͐̇ͧ͆͝ͅū̬͕͈̮̅͂͂̾̕͞͝á̧̜̦͕̼̰̭͓̞̻͇̟ͬ̐̒ͥͯ̓͗ͮ͊͠l̤̝͚̥̺̥̭̣͓̯̘̬̘̆͆̉ͦ̇̇ͨͧ̈̇͗͗ͫ̊͌̐̕͘͢l̷̵̻̠͈̟̺̲̘̂̇͛̔̏͂͌̆͛͘͟yͤͧͮ̒͂̈͋̃͒̆̌ͫ̑͂͏̨̹̞͓̹̲̪͍̙̗̫̣̦̞̫͈ͅ ̄̒̂ͤ̆̾̐̊ͯ̓ͣ͏̢̱̞̻͚͙̦̣̣͎͎̹̺͝d̯̭̥̙̞̰̫̺̳̪̘͖͙͑͗̎̎͜͡i̶̻͔̙̺͓̮̰̠̗ͫ̓ͯ̐͑̾ͬ̾̀̓͛̏͗̈́̒ͨ͜͝ȅ̷̢͙̮̻̭̬̣̖ͤ͛ͣͧͫͩͩ̅̿ͯ͋ͧ̐́,̧̢̛̜̬̺̻̘͎̫̝̰͎͇̤ͣ̌ͣ͆̌̊̏́̐ͩ̄̔̔̔̾ͦ̚ ̶̵̯̣͕͈̤͈͙̟̳̯͉̯̆ͮ̎͌̓̂̂̊͒̏͊͆̌̆̔ͅs̍ͨ͌ͮͬͪ͒̒̓ͥ̐͆ͤ̓͒ͭ̀̐͏̭̤̻̞̹͞o̡̿ͩͥͩ̍͌͆̔ͤ҉̝̠̩̘͚̀ ̴͕̤̲̜͕̪͚̬̼͍͓͇͎̙̖͍͎ͭ̆̿ͫ͊̊ͫ̎̽͂̏̆̌̂̔̎̚i̾ͤ̆̈́ͦ̎ͥ͆̑͏̰̠̫̬͢f̶̶͕͓͈̱̦̞̱̟̬̦̆̿̉̍́́̚͟ ͕̦̲͓̼̮͙̻̻͈͐ͧͬͯ̓̋͌ͬ͗̃̈̊͗́͢i̺̗͖̰̲͕̱̟̫̪̪͙̿̽̓̅ͧͩ͗̽ͫ̇ͬ͌ͤ͒͒́͠͠ ̛̞͖̼͔̳̤̼̠̲̤̟͇̩̑̋̌͑ͣ͜ͅͅd̴̪̺̣̫̼̼̺̳̖̖̝͈̻͚̣̞̍ͧ̌̓͂͂ͤ̍͒̚͜͠i̛͈͚͈͈̣̲̜̮̖̮̠͍̋̏̈́̎ͮͯ͂͠d̴͗ͨ͆͑ͮ͊̽̉͂҉͎̙͙̳̰̘͙ͅ ̵̲̺̬̭̰͍͗ͮ̓ͥ̐̽̍ͯ̇̍͊̓́̆͊͢͢͠h͗ͪ̄҉̷̢̻͚̘͔͙̝͟͠ā̀ͧͮ̓͒̾͑͋̈҉̦̼̹̱̺͔̭̭͚̫͞v̢͇͚͔̩̭̪̫̟̿̔ͭͧ̽ͬ̀͞e̟̰̟͖̰͇̖͔̺̦͒ͨͭ̈ͪ̇ͮ̅̍͊̍̆ͤ̉͋ͦ͋́̚͟͜͜ ̵̨̰̦̬͖̜̱͉̼̯̰̤̫̟͍̱̈̒̄̽̀ͩ̏̌̃͊͋͆͛́a̵̡̢̦̠͎̻̦̬̲̫ͨ̊ͮͨͯͅ ̶̪̬̺̮̼͇̤̗͎̥̉͆͗̀̉̋͒̾̔̽ͧ̒́̚p̶̵̛̟̬͕̳͕͔̱̺̼̬̼̣̪̃ͨ̅̉̽ͯ͡ͅr̨̟͎̤͓̉̊͌̋͐̊ͥ͗ͨ̔̽̒ͩ̔ͩ͠ͅo̹̮̭̩̪̤̹̘͈̹̬̱̖̦̣̩̖ͯ̌̏̊ͭͤ͒͐̐ͥ́̊͆͂͜͢͢b̞̫̫̘ͣͭ̉̐́ͣ̂ͤͩ̉ͪ̓͛ͥ͌̇̾́̕l͎̥̭̩̝̠͙̤̺̤̠͑͂ͬ̐̇͌̀̀͜͡ͅe̵̝̤̼̪̰̫̯̯̥͔͂͒͂̈̆ͤ̏ͥͤ͂ͭ̔̾̋ͨm̢̻̩̳͖̺̝͔̼̺͈̋̈́ͭ͐͑́ͣ̉͜ͅ ̬̮̣̘̻̩͉̬͉̲̩̰̩̓͒ͤ̈̓̽ͩ́̕͢͞W͓͔̺̗̳͓͔̻̬̤̠̹̫̦̥͓̞̰̋ͭ͌̀͜ǐ̴̧̤̩̩͔̣̹̟͕̼̥͕̏̆͛̿̈́͂̒ͣ͋ͬ̏ͩ̍ͭ̚̚͝T̸̻̘̦̳̼̐ͩ͋ͣ̕͠h̸̰̦̦̱͈̫̟̻̬͕̼̠ͭ̿̀̑ͫ̀ͬ̀͟͝͝ ̶̜̳̪̘̯̠̜̻̟̣͍̠̹̥̲͆̈́̂ͭͥ̾͘͟͟͞ͅI̛̥̺͎̳̪͉̹̩͕͎̝̦͖̲͛͒͋͊̈̏͊ͫͨ̐́̚͢t̸̟͇͇͎͚͋̑̓̅͋̑̇ͧͦ̔̍̊̽̉́̚ ̵̤̰͚̞̗̳̱̼͖̫̲́́̃́ͬ͋͐ͮͣͥ̀͡͠͝I̷̛̩̰̭̠̙̣̤͂̊͒̌ͭͧ̈́̍̆̊̍͜͠ ̾̍͆̓̿̄̌̊́҉҉̸̱̟͈̜̭̙̲̙͠w̡̛̜̜͓̯̯̝͕̙̯ͬ̏̌ͩͨ̔̅ͫO̸͈͇͓̲͚̪̫͓͚̮͕̭̤͕͈͚̖ͮ͆̎̐̀͂̾ͯ̓̚ͅͅu̶̞̩̮͍̜̱͓̪̞͚͉̥̳̣̹͙ͮ̍͌͐͛̀͜ͅL̷̡̻̰̫̪̗̭͖̬̞̲̳̮̣̣̹͍̫̤̽̓̾̃͗͐̐ͧ͌̄̚͝d͈̫̥̰̯͕͖̞̎̿̐͊̅͋̐͊̂͂ͤ̍͜͠ ̸̛̰̰͙̻̯̞̹͖̠̺̠͕͇̘̈́͋ͤ̍̒̈̈͆͌͊͋ͣ̈́ͬͥ̎̋Ḩ̭͍͉͔̹̩̫͌͊ͤ͂̈́̒ͧ͋͂̓ͨ̊̚͘͜ą̸̷͖͉̬̖̟̻̩̖̘̤̜̟̣̰̗͇̻͊̐ͧ̍̈́̃͑ͥͭͭ͂ͧ̅̃͌ͬ̀̚V̴ͮ́̔̇̐̒͗̉͗ͨͥ̑͌ͦ͋͌̋͊̋҉̨̰̱̩̟̼͢͞e̓ͦ̽ͭ̿̌̈̌̄̄͌̇͟͟҉̡̩̠̹͕͓̬͖͇̬̱̖̫͉̖̥ ̡͎̟̫͕͕͓͉̹͔̲̗͇̬͇̝̻̝̥̂̊̎̏ͤ͌̽̿͌̽̈́ͣ͐̊̿͆̍̒D̶̵̨̛͎̠̲̼̪̮̠͓͙̮ͦ͗́̚oͫ̔̇̄͏̧͍͖͈̲̭͓̦̝̘̘͍͔̯̣̞N̟͎̣̖͈̺͚ͦ̔̉ͯͩ͆̏ͩ̏ͭ͋̃ͩͮ́̚͞͝ͅē̶̸̛̞̩̥̰̻̪͑̉̍͛͒͂̀ ̞̬̲̤̉̇́͊̎̀͢Ŝ̴͍̜̻̜̩̗̙͖̲̙̘͕̠̠̲̘̦ͮ̃̽̌͗͟͞ō͔͓̻͚̐̑̿͋͛ͯ̀̚͞Ṁ̢͚̼̼͖̦ͩ̽́ͣͣ͊̈́̈́̅̉̀͛ͯ̒͞é̖͖̯̙̪̱̦̥ͣͤ̿ͮ̂ͤ͋̉̕Ţ̷͓̟͉̳̰̩̥̙̠͚͎̠̯̺̪̩̮͖̾͐́ͣ̐ͯ͌̇ͮ͐̉̕͡͡ͅh̵͔͙͎͇̻̞̱͉̲̠̟̠̥͇̤̽ͣ͗̊̅̓͌̍ͤͤ͢͜ͅĨ̋͑̊͊͂̐ͪ͏̶̡̤̤̥̜̪̯͎͎̠̱̹̪̺̝̖̦̥͜ͅͅnͧ̑̄͂̄͐̒̕҉̸͍͚̰̗̝̗̭̝̠̖̙̠̯̹͖̠͢ͅͅG͙̹͔̣͉͔͙̖͕̺̭̤̪̲̳̪̥̣̑̓ͦͪ̍ͦ͋ͯ͒͒͆̆͆͝ ̛̰͕̣̣̯̳̤̫͉ͦ̀̇́̀̈́̏̒̈ͣ̔̊͌̃͌̓̚m͚̠̫̟̙̘̫̘̹͒͋̏̋ͣ͛͒́̾̔̽ͫ́͟Ơ̎̏̄͆͑̊ͩ͐̋̽̊ͪͬ̾͗ͧ̑ͪ͠͏̪̭̱̻̪̞̻̟̤̞̣̮͞͠ŗ̷̧͙͙̖̺͙̮̥̜̲̰́ͦ́̂ͦͬ̐͛̓͘E͑̂̍ͥ̄͐҉̫̟͍̹͓̙̯̩͓̰̟̰̕ ͥ̿̈̾̃̒͆̐ͭ̽̾ͣ҉̢̧̟̤͇̠͇͘ạ̶̱̤͔̟̦͎̳̒̍̿̎ͩ̉́̚͜͞B̓ͥ̇͒͂̿̒͂̿͊ͣ͋͋͏̬̹̟̜̀̀ơ̶̭̭̲̻̪̞ͪ̑͂̈ͥͭ̑̍ͣǓ̷̴̮̺͓̤ͣ̔ͤ̐ͬ͆͋̓ţ̴̴͖͇̣̪͓̯͕̬̞̲͍̻̓͐̈́͛̈͊̓̎̿͂̏ ̢͈̱͕͎ͭ̄͌ͦ͛͘͟I͆͒͂̄̿̉ͥͨͤͬͣ͏̵͢҉͙̫̗̮̼ẗ̉̔͐͏̯̖̮͖̱̗̙͢͟͠,̷̳̪͓͍͕͇̱̤̜̖ͧ̓ͮͧ͑̐͐͑ͬ̆͊̔̒̎̋ͥ̔̀̚ ̡̜̞̝̖̬̞̘͈̫̬̑̔̐͋̋ͨ̆͝͞S̨̻̤͉̭̺̤͍̤ͮͫͣ̀̐ͭͧ͆̀̚͟͞ͅõ̪̣̘͉̗̭͇̤̞̦̼̊̈́̍ͭ̍̔ͤ͟͠ͅ ̏̏͐̂̿̍̆͗̌͆̄͑͊ͩ͗̀҉̴̭̭͔̹̲̞͈͎̫̻N̏̌ͣ̂͌ͨ̇̊̐҉̢̺͓̙̻͖̩̬̫̮̞͖̺̭̀͜ͅǫ̶̝̭̩̰̦̯̞͕͔̦̮̯͙̣͇͕̯̯̝ͦ̋ͩ̆̃͗ͯ̈́͛ͭ̀̽ͮ̃ ͖̫̱̩̿̋͒̉̅̕͡Į̙͖̜͚̗̱̭͕̟̮̥̘̫͋̈́̏̇̈͗ͭ̒̑͋̑͢͠ ̴͒͋͒͗ͤ̂̓̐͡͏̷̳̻̤̩͘d̷̡̧̯̼̣̞̘̻͙͕̤̙͉͇̖͍͎̮͋̓͗̆ͩ̍͗̈́͑ͤ̿ͬͩ̈́ͧ͛̃̕͡ͅOͮ͗̆̿ͧ̈̋̂ͧ̏͊̉͊ͦͣ͏͉͉̠̭͚̗̻̱͖͉̦̜̟͝ ̶̨̜̙̙̭̦̎̐ͤͦ̏ͣͨ͂̎̓̑ͭͭ̆ͧ̄͜͢n̸̶̵̈́͊͌̔ͪ̊̔̈ͦͥ̑̂̓͌ͫͨ̇͋͏̧̬̙̼̤̮̯̳̗̭͈̱͍̝̮̫̖Ǫ̴̛͔͇͈̞̗͊ͫ͑̿ͫ̍̚͜͢t̴̶̘͚͈̖̬͚͓͖̜̥ͦͥͮ̍ͭ̓ͦ͋͟ ̡̬̘͈̟̜̃̿̀ͬ͌̆͠H̵̴͎̳̟̮̪̞̮͕̳̼ͧ̔̆̈̇̋̅͛͗̂̒ͨ̈́̔̒̐͊̀̀̀͢ͅͅä́̄ͪ͊ͫ̆̍ͯ̈́̒̌͏̲̩̖̦͈͇͎͙̭̦̮̩̭̀͜͠V͒̀̌ͥ̄͗͐҉̷̞͍̖̬͍̬̩͇͔̬̭̻̣̜̝ͅe̶̶̛̖͔͇̜͖̺̜͕̖͖̩̼̙͎͖̮̎̍̿͐̍̒̒͂͛͒ͅͅ ̨̛̺̞̰̩͇̫̮̥̙̣̻͙̼ͬ̑́͛͌ͮ̈́̎͆́̋ͥ̏̆͂͑̕͠A̸̴̛̙̣̞̞̞͕̘͚ͫ͋ͦ͑̍̌̏̿͊ͯͧͦ̋̽ͤͪ̌̐̓̀ ̷̢ͭ̉̓ͧ͐́͊ͣ͐ͫͫ̓͡҉̛̮̥͇̪̲̙̪͕̤̠P̶̨̘̟͇̬͔͙̗͙̻̟̱̬͕̉ͩͧͮ̌̕͢ṛ̶̴̹̹͈͎̣̊̄̽̊̃́ͣ͂ͦ̎̅̎ͮ̔̀̕͟O̸̟̞̫͇̮̪̲̦̭̼̙̜̦̠͔̜̲̠ͯ̒͌̉̊̿͋̾ͭ̍̎b̸̧̙͔͖͖̬̩͓͓͙̠̹̣̘̫̓̊͊̀̆͆ͪͭͧͤ͐̔̋̒̑̃͟͞ͅL̝̣͕͇̘̖̗̱̲̥̦ͥ̇ͭ̾̔́ͦ̌́̄ͤ̇ͮ͛̈͜e̷̵̡̢͈̪͖̩͓̲͈̥̖̣͐̇͗̏́͊̐ͦ͛̆̉̎̄̅͊̀͟M̷̵̸̫̙͖͙̗̦̤̣̆̌ͥ̇̋̂ͩ͡.̛̐͒ͬ̈̔҉̴͓͉̻̪̼̯̲̜̫͍͠͝

  • hey! I'm no child!
   -they fold their ears back-
   (( dawww.nice paintie BTW!))

  • absolutely fantastic

 • Comment has been hidden

  • tͭ͐ͦͫ͂̎̏͋̐ͬ͑̉ͬ̌̽ͦ͢҉͇̪̺͍̣͚̹̤͈͖̳̲̩̤̫̬̼̖͝ͅĥ͎̰̺̭̌̎̉̀̇͌ͪ̓̏͛̃̚͟ͅa̐ͭ̎ͮ̀͐͂̑͘͟҉̢͏̜̯̼̮̬̝͈̟̫͈t̴̵̗͎͉̼̖͎̪̿ͤ̃ͣ̏ͭṣ̘͙͇͖̺̣̼͚̪̣̥̗̗̳͔̪̍ͧ̓͒̉̑ͮ́́̚͜ ̶̯̯̘̙͈̺̱̜͕̦͎̝͚̝̘̝̬̊̌͂̔̎̒̀̚͘a̻͈̹̜̣͖̟̻̻̳̰̥̬̭̖͛̄̿́͠͠ ̝̦͇͔̼̝͉ͬ͑́ͧ̂̍̇͑̓̉ͯ́͡͞l̸̫͖̖̪̝̰̺̪̖̥̟̥̱ͧͫ̀̔̅͒̿̃ͨͬ̅͋̆ͧ͒ͬ͢͠͠o͖̰͍̤̮̼̗̟̥̹̳̟͚ͧ̐ͬ̃͂̾ͤ͜͞t̷̨ͧ̾ͨ̋̔̃͊͐͌̀͏̶̪̠̟̣̬̣͙̺̱͖ ͣ̓̊͌́ͤ͗̂̚͏̵̝̣̲̩͙͖̗͍̰̯̕͟͢o̻̗͎͓̞͇̹͕̗̼̻̗̮̗̟̯̱͗̊ͤ̅̽̓͘ͅͅḟ̵͔̲̟͉̪̦̼̝ͣ͒́̇̐̇ͯ͜ ͉̬̘͉̺̯͚̪̻̂̿̈́̓ͮͯ́͌͗̚͜͡͝ͅǧ̷̢̰̺̪͈̔̿͊̐ͥͬͤ̍ͨ̃̅́̇̅̏͛̈ã̵̡͉̺̫͎̤̜̖̝ͮ̇̈́͋̃͒̄̄̄͊͐̚͡r̶ͪ̂̓͐ͥ̋͋ͧ̌̏͐́̚҉̸̳͈̩̫̦̼͍̘͙̝̱̩̯͚ͅb̛͐͊͒̊҉͈̬̙̫͈̟̙l̵͚͉͚͔ͭ̈̑͐́̕͞͝ȩ̵̳͉̗͈͉̤͂͛͆̽̊͒͞ ̴̶̷͚̯̳̜͈̥̝͙̠͙̺͎̽͆ͩ͌̈́̓͑̌ͪ̅ͫ̍͆̋̌ͫ̉ͬ́̕t̸̡̏̄ͪ͗͛̋͐ͫ̚͏͔̙͖̦̖͇̠͔̟̭̳̳̻̠̺̥ḩ̞͎͖̦̘̺̪̟̼̻͚͇̞͉̞͎̗͐͊̌͐̊̓͛̅̑̇͐͗̂͘͢͡ȩ̗̹̱͈̮̝̩̲̳̬͙͎͔̼̗̞̳̰̍̿ͣ̈̄̅̌̽͂ͧ̓͒̽ͅŗ̶̛̘̜̱̘͉͉̝̼̯͈̈ͪͣͩ̊̉̔ͫ͊̓ͫ̓́͜e̷̶̠̝̯̠̤̘͖̯͔̱͍̝͑̊ͭ́̓͗́͛̓ͦ̅͌̃͢.̸̨̧͇͔͕̲̳̦͉̮̥̝͉͈͎̯͖̿͊ͨ̑́ͪͫ͛̇̎̓ͣ̃̉ͨͣ̿ͪ̂͟͠ ̸̪̻̲͖̭̦͕̫̲͔̜̰̼̣̹̭̭ͧ̇̇̽̌̓̾ͨ̒͗͡͡ͅͅ

Report Villager Profile