Log In

Villager: Virus

Villager Info

ID: #115974

Name: Virus

Gender: Demiboy

Location: Dragonsmaw Manor

Born 5 years, 6 months ago

Career: Warrior

Owner: Mochalove


Species: Dutch Angel Dragon

Color: Palomino

Buffs:

House: House has been destroyed.

Career (View All)

Paintie  

Approved: 10 Jul 2016, 7:52 pm

Likes: 28 ♥

Tags: glow glitch virus cyber hacker hacked

Report Paintie

Virus no longer has a house! They will be unable to work. Please replace the house or move Virus into a FC slot.

About

01110000 01101100 01100001 01111001 00100000 01110111 01101001
01110100 01101000 00100000 01101101 01100101 00001101 00001010
01110000 01101100 011play01 01111001 00100000 01110111 01101001
01110100 01101000 00100000 01101101 01100101 00001101 00001010
01110000 01101100 01100001 01111001 00100000 01110111 01101001
01110100 01101000 00100000 01101101 01with01 00001101 00001010
01110000 01101100 01100001 01111001 00100000 01110111 01101001
01110100 01101000 00100000 01101101 01100101 00001101 00001010
01110000 01101100 011me001 01111001 00100000 01110111 01101001
01110100 01101000 00100000 01101101 01100101 00001101 00001010

v!ru5 m34n5 n0 h4rm, ! ju57 w4n7 70 p14y...

Comments 29

    • 0̷̨1҉1̴̧̨01̸̸̕0͢0̛̕0̴̧͡ ͢01̢̧1̧0̵̢0̨10̷͘1̸͜͝ ̛҉0͢͞1̵̀1̵́͢0̛1͘1҉̕0̴0̢͘͢ ͟0̀1̵́͟1̵͝01̷10͠0͘͜͝ 0̸̸1͝1̸̧0͝1̛̕1̡͏1҉̢͞1̡͟ ̵0̴͞0͟͜͠1͠0̶̵͟111͡͠0̸͟ ̀0̶͠͝0̨10͏̕͠1͏̧͞1͏̴̛1̕͜0͢ ̨͜͡0͝0́1̶̨͏0͠͞1̛1͞҉͘1̡͢0̶̶͡

    • Damn I didn't even see the words-- I actually tried to copy paste into a binary code translator XD

    • Let's play! *wags tail, knocking over a few other villagers* oops...

Report Villager Profile